ВІЙСЬКОВА

АКАДЕМІЯ

м. Одеса

Академічна доброчесність

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ВІЙСЬКОВІЙ АКАДЕМІЇ (м. ОДЕСА)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту», зокрема, дає визначення академічної доброчесності, дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього і наукового процесів, невичерпний перелік видів порушень академічної доброчесності і зазначає основні види академічної відповідальності.

Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» зокрема, передбачає можливість скасування закладом вищої освіти рішення про присудження ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра чи доктора філософії та присвоєння відповідної кваліфікації, а також відмови у присудженні ступеня доктора філософії у разі виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності.

Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність» зокрема, визначає, що під час провадження наукової, науково-технічної, науково-організаційної та науково-педагогічної діяльності вчені зобов’язані додержуватися етичних норм наукового співтовариства, неухильно дотримуватися норм права інтелектуальної власності.

Постанова Кабінету Міністрів від 26.08.2021 р. № 897 «Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації», зокрема, визначає процедуру скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності, процедуру розгляду справи про порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності, процедуру розгляду питання щодо добровільної відмови здобувача вищої освіти від ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації, правові наслідки скасування рішення та порядок його оскарження.

Постанова Кабінету Міністрів від 12.01.2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», зокрема, визначає алгоритм дій разової спеціалізованої вченої ради із присудження ступеню доктора філософії у випадках виявлення нею порушення академічної доброчесності в дисертації та/або наукових публікаціях здобувача, в яких висвітлені основні наукові результати дисертації. Він також визначає порядок скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії у зв’язку із встановленням фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 р. № 1197 «Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук», зокрема, визначає, що здобуття наукового ступеня доктора наук поширюється дія законодавства з питань академічної доброчесності, а також зобов’язує наукового консультанта здобувача у висновку щодо докторської дисертації оцінити дотримання здобувачем принципів академічної доброчесності у процесі підготовки докторської дисертації.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977 «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», зокрема, визначає, що один із критеріїв оцінки освітніх програм включає питання забезпечення академічної доброчесності: у закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу під час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність (насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2021 № 1359 «Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук», зокрема, визначає алгоритм дій спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора науку випадках виявлення нею порушення академічної доброчесності в дисертації та/або наукових публікаціях здобувача, в яких висвітлені основні наукові результати дисертації.

Постанова загальних зборів НАН України від 15.04.2009 р. № 2 «Етичний кодекс ученого України»  формулює загальні етичні принципи для науковців і викладачів під час виконання своїх службових обов’язків.

Положення про академічну доброчесність у Військовій академії (м. Одеса) (ухвалено Вченою радою Військової академії (м. Одеса) від 25.01.2018 р. № 6)  закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між науковими та науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти, іншими учасниками освітнього процесу Військової академії (м. Одеса).

Офіційні рекомендації щодо розробки та впровадження системи забезпечення академічної доброчесності

Рекомендації міжнародних організацій

The Fundamental Values of Academic Integrity Міжнародний центр академічної доброчесності (ICAI) визначає шість стовпів академічної доброчесності та основи формування академічної культури в освітньому і науковому середовищах.

The European Code of Conduct for Research Integrity Європейська федерація академій наук та гуманітарних наук (ALLEA) наводить перелік кращих практик забезпечення дослідницької доброчесності, в доповнення до Закону України “Про освіту” значно розширює перелік порушень академічної доброчесності.

 ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА

Інформаційна база, розроблена Військовою академією (м. Одеса), з питань популяризації принципів академічної доброчесності

Порадник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ад’юнктурі (поза ад’юнктурою) з питань: використання інформаційних технологій в науковій діяльності; запобігання та виявлення академічного плагіату; застосування мовних конструкцій в наукових працях)

Кишеньковий довідник для курсантів «Все, що потрібно знати про академічний плагіат» (переглянути)

Кишеньковий довідник для науково-педагогічних працівників «Все, що потрібно знати про академічний плагіат» (переглянути)

Роз’яснення щодо перевірки на академічний плагіат дисертації, що містить інформацію, віднесену до державної таємниці, або інформацію для службового користування (переглянути)

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Інструменти впровадження принципів академічної доброчесності у освітню і наукову діяльність Військової академії (м. Одеса) несуть просвітницьку функцію за допомогою яких стає можливим попередження випадків порушення принципів академічної доброчесності.

Використовуючи Центральний репозитор ресурсів Системи дистанційного навчання Збройних Сил України Наукового центру дистанційного навчання Національного університету оборони України імені Івана Черняховського кафедрою гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Військової академії (м. Одеса) розроблено «Курс академічної доброчесності» для науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, курсантів, слухачів).

Курс включає в себе вступне опитування, перегляд відеоролику та підсумкове тестування з питань академічної доброчесності.

На Курсах підвищення кваліфікації з питань методичної майстерності науково-педагогічних працівників викладається дисципліна «Забезпечення якості освіти», окремі положення з питань академічної доброчесності в аспекті запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах висвітлені в дисципліні «Освітня діяльність науково-педагогічного працівника».

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

З метою виконання норм Положення про академічну доброчесність у військовій академії (м. Одеса) створюється Комісія з питань етики та академічної доброчесності.

Завдання Комісії з питань етики та академічної доброчесності:

–     організаційно-методичне забезпечення виконання прийнятих в Військовій академії (м. Одеса) стандартів академічної доброчесності;

–     виявлення порушень принципів і правил академічної доброчесності з боку учасників освітнього процесу;

–     розгляд скарг про підозру в застосуванні неетичних практик у навчальній і науковій діяльності;

–     надання пропозицій командування Військової академії (м. Одеса) щодо притягнення порушників академічної доброчесності до відповідальності й накладання відповідних санкцій.

До складу Комісії з питань етики та академічної доброчесності за посадами входять:

–     заступник начальника академії з навчальної роботи – начальник навчального відділу;

–     заступник начальника академії з наукової діяльності – начальник науково-організаційного відділу;

–     заступник начальника академії з морально-психологічного забезпечення;

–     начальник наукового центру;

–     начальник інформаційно-обчислювального центру;

–     начальники факультетів;

–     начальники (завідувачі) кафедр

–     начальник відділу персоналу та стройового;

–     помічник начальника академії з правової роботи – начальник юридичної служби.

Повноваження Комісії з питань етики та академічної доброчесності:

–      одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм Положення про академічну доброчесність у військовій академії (м. Одеса) та готувати відповідні висновки;

–      залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

–      проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики наукових, науково-педагогічних та здобувачів вищої освіти;

–      ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності, якості освіти та наукової діяльності;

–      готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню та наукову діяльність Військової академії (м. Одеса);

–      надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм Положення про академічну доброчесність у військовій академії (м. Одеса).

Наказ №842 від 17.09.2021 р. «Про організацію роботи комісії з питань етики та академічної доброчесності»

План роботи комісії з питань етики та академічної доброчесності на 2021-2022 навчальний рік

Протокол № 1 від 20.09.2021 р. засідання комісії з питань етики та академічної доброчесності

Протокол № 2 від 29.08.2022 р. засідання комісії з питань етики та академічної доброчесності

Звіт за підсумками роботи комісії з питань етики та академічної доброчесності у 2021-2022 навчальному році

План роботи комісії з питань етики та академічної доброчесності на 2022-2023 навчальний рік

Протокол № 1 від 12.09.2022 р. засідання комісії з питань етики та академічної доброчесності

Протокол № 2 від 23.12.2022 р. засідання комісії з питань етики та академічної доброчесності

СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ У НАУКОВИХ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ, КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ РОБОТАХ

Основні цілі системи запобігання та виявлення академічного плагіату:

–     підвищення якості організації та ефективності освітнього процесу;

–     забезпечення належного кваліфікаційного рівня наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт, що виконуються в Академії;

–     дотримання прав інтелектуальної власності фізичних та юридичних осіб науковими, науково-педагогічними, іншими працівниками Академії, здобувачами вищої освіти при роботі з оприлюдненими (опублікованими) джерелами інформації;

–     удосконалення навичок коректної роботи із джерелами наукової інформації та формування сумлінного ставлення до інтелектуальних надбань;

–     виконання робіт з додержанням вимог наукової етики;

–     стимулювання самостійності та індивідуальності при виконанні (створенні) наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт (авторського твору);

–     роз’яснення відповідальності автору (авторам) за порушення загальноприйнятих правил цитування при виконанні (створенні) письмових робіт (авторського твору).

 Порядок перевірки на академічний плагіат

Зразок заяви здобувача ступеня доктора філософії / доктора наук (переглянути)Зразок заяви авторів рукописів монографій, підручників (переглянути)

Відповідно до пункту 5. Система запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах Положення обов’язковій перевірці підлягають такі види робіт:

–          кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр та магістр (дипломні роботи та проекти);

–          автореферати та рукописи дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата / доктора філософії / доктора наук, що подаються до захисту;

–          рукописи монографій, підручників та навчальних посібників, поданих на розгляд вченої ради Академії щодо надання рекомендації до друку;

–          рукописи статей, поданих до опублікування у редакційно-видавничому відділенні Академії.

Примітка: перевірка курсових робіт, розрахунково-графічних робіт, рефератів та інших завдань не є обов’язковою і може здійснюватися вибірково або за поданням начальника (завідувача) кафедри.

Звіти про перевірку на академічний плагіат

Звіт про перевірку рукописів статей на академічний плагіат, які надійшли до редколегії Збірника наукових праць Військової академії (м. Одеса) у період з 20.10–20.11.2020 р. номер випуску № 2(14) – 2020 рік

Звіт про перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на академічний плагіат у 2021 році

Звіт про перевірку рукописів статей на академічний плагіат, які надійшли до редколегії Збірника наукових праць Військової академії (м. Одеса) у період з 10.03–10.05.2021 р. номер випуску № 1(15) – 2021 рік

Звіт про перевірку рукописів статей на академічний плагіат, які надійшли до редколегії Збірника наукових праць Військової академії (м. Одеса) у період з 06.09–22.11.2021 р. номер випуску № 2(16) – 2021 рік

Звіт про перевірку рукописів статей на академічний плагіат, які надійшли до редколегії Збірника наукових праць Військової академії (м. Одеса) у період з 15.05–28.07.2022 р. номер випуску № 1(17) – 2022 рік

Звіт про перевірку рукописів статей на академічний плагіат, які надійшли до редколегії Збірника наукових праць Військової академії (м. Одеса) у період з 30.08–30.11.2022 р. номер випуску № 2(18) – 2022 рік

Звіт про перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на академічний плагіат у 2023 році

Звіт про результати перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння на академічний плагіат у 2023 році

Звіт про перевірку рукописів статей на академічний плагіат, які надійшли до редколегії Збірника наукових праць Військової академії (м. Одеса) у період з 01.03-04.04.2023 р., номер випуску № 1(19) – 2023 рік

Звіт про перевірку рукописів статей на академічний плагіат, які надійшли до редколегії Збірника наукових праць Військової академії (м. Одеса) у період з 01.09.2023 по 27.10.2023 р., номер випуску №2(20)-2023 рік

 КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Система запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах (перейти на сторінку)

Опитування з питань академічної доброчесності

Опитування здобувачів вищої освіти Військової академії (м. Одеса) з питань порушення принципів академічної доброчесності (натисніть, щоб пройти опитування)

Опитування наукових та науково-педагогічних працівників Військової академії (м. Одеса) з питань порушення принципів академічної доброчесності (натисніть, щоб пройти опитування)

Тест на перевірку знань з питань запобігання та виявлення академічного плагіату (для ад’юнктів) (натисніть, щоб пройти опитування)

Тест на перевірку знань з питань запобігання та виявлення академічного плагіату (для курсантів) (натисніть, щоб пройти опитування)

Опитування ад’юнктів Військової академії (м. Одеса) щодо розуміння форм контрольних заходів, критеріїв оцінювання та визначення рівня об’єктивності екзаменаторів (натисніть, щоб пройти опитування)Опитування курсантів Військової академії (м. Одеса) щодо розуміння форм контрольних заходів, критеріїв оцінювання та визначення рівня об’єктивності екзаменаторів (натисніть, щоб пройти опитування

Результати опитувань з питань академічної доброчесності

Звіт за результатами проведеного опитування здобувачів вищої освіти (ад’юнктів) Військової академії (м. Одеса) з питань порушення принципів академічної доброчесності (дата проведення опитування: 01-09.09.2021, респонденти: ад’юнкти 2-го, 3-го та 4-го років підготовки)

Звіт за результатами проведеного тестування на перевірку знань з питань запобігання та виявлення академічного плагіату, що проводилося серед здобувачів вищої освіти (ад’юнктів) (дата проведення опитування: 01-09.09.2021, респонденти: ад’юнкти 1-го, 2-го, 3-го та 4-го років підготовки)

Звіт за результатами проведеного опитування здобувачів поза ад’юнктурою Військової академії (м. Одеса) з питань порушення принципів академічної доброчесності (дата проведення опитування: 13-15.09.2021, респонденти: ад’юнкти 2-го року підготовки)

Звіт за результатами проведеного опитування здобувачів вищої освіти (ад’юнктів) Військової академії (м. Одеса) з питань порушення принципів академічної доброчесності (дата проведення опитування: 09.09.2022, респонденти: ад’юнкти 2-го року підготовки)

Звіт за результатами проведеного тестування на перевірку знань з питань запобігання та виявлення академічного плагіату, що проводилося серед курсантів факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та Сил спеціальних операцій (дата проведення тестування: 27.10-04.11.2022, респонденти: курсанти факультету ПС ВР та ССО)

Звіт за результатами проведеного опитування курсантів факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та Сил спеціальних операцій з питань порушення принципів академічної доброчесності (дата проведення опитування: 12-15.12.2022, респонденти: курсанти факультету ПС ВР та ССО)

Звіт за результатами проведеного тестування на перевірку знань з питань запобігання та виявлення академічного плагіату, що проводилося серед здобувачів вищої освіти освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Педагогіка вищої професійної військової освіти» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (дата проведення: 27.02.2024 р., респонденти: слухачі освітньої програми)