ВІЙСЬКОВА

АКАДЕМІЯ

м. Одеса

Керівні документи

Наукова і науково-технічна діяльність у Військовій академії (м. Одеса) здійснюється відповідно до керівних та нормативних документів, основними з яких є:

ЗАКОН України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 26 листопада 2016 року№ 848-VIII (із змінами), який визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери в Україні,

ЗАКОН України “Про інформацію” (із змінами від 16 червня 2020 року № 692-IX). Цей Закон регулює відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації;

ЗАКОН України “Про науково-технічну інформацію” (із змінами від 27 березня 2014 року № 1170-VII). Законом регулюються правові і економічні відносини громадян, юридичних осіб, держави, що виникають при створенні, одержанні, використанні та поширенні науково-технічної інформації, а також визначаються правові форми міжнародного співробітництва в цій галузі.;

ЗАКОН України “Про наукову і науково-технічну експертизу” від 10 лютого 1995 року № 51/95-ВР (із змінами від 20 вересня 2019 року № 124-ІХ). Цей Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи експертної діяльності в науково-технічній сфері, а також загальні основи і принципи регулювання суспільних відносин у галузі організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи;

ПОЛОЖЕННЯ про вищі військові навчальні заклади, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 № 467;

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309;

ПОЛОЖЕННЯ про організацію наукової і науково-технічної діяльності в системі Міністерства оборони України (із змінами), яке введене в дію наказом Міністерства оборони України від 27 липня 2016 року № 385;

ПОЛОЖЕННЯ про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в  системі Міністерства оборони України, яке затверджено наказом Міністра оборони України від 20 вересня 2022 року № 278, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2022 за № 1418/38754;

ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (із змінами), який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261;

ОСОБЛИВОСТІ підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України, які затверджено Наказом Міністерства оборони України 24 лютого 2017 року № 115;

ПОЛОЖЕННЯ про наукову роботу курсантів Військової академії (м. Одеса), яке ухвалено Вченою радою Військової академії (м. Одеса) 28 травня 2021 року, протокол № 8 та затверджено наказом начальника Військової академії від 01 червня 2021 року № 504;

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ад’юнктурі (поза ад’юнктурою) у Військовій академії (м.Одеса), яке ухвалено Вченою радою Військової академії (м.Одеса) 14 травня 2020 року, протокол № 8 та затверджено наказом начальника Військової академії (м.Одеса) від 21 травня 2020 року № 456. Визначає особливості організації та проведення підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Військовій академії (м. Одеса);

РОЗПОДІЛ основних напрямів наукових досліджень між науковими установами та вищими військовими навчальними закладами Міністерства оборони України та Збройних Сил України, який затверджено наказом Міністерства оборони України від 26 січня 2017 року № 53 (в редакції за наказом Міністерства оборони України від 15 лютого 2019 року № 65);

ПЕРЕЛІК галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (із змінами), який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266;

ПЕРЕЛІК наукових фахових видань України. (перехід по посиланню на сайт Міністерства освіти України);

Інструкція із заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах Міністерства оборони України та Збройних Сил України (із змінами), затверджена наказом Міністерства оборони України від 26 червня 2018 року № 292;

ДСТУ В-П 15.004:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки Стадії життевого озброєння та військової техніки;

ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення:

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання;