ВІЙСЬКОВА

АКАДЕМІЯ

м. Одеса

Наукова і науково-технічна діяльність у Військовій академії (м. Одеса)

Наукова і науково-технічна діяльність (далі НіНТД) у Військовій академії (м. Одеса) (далі Академія) є невід’ємною складовою її освітньої діяльності, службовим обов’язком керівного складу, наукових і науково-педагогічних працівників, підґрунтям підготовки військових фахівців.

Вона спрямована на проведення наукових досліджень з метою одержання нових наукових і науково-технічних (прикладних) результатів, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки України, підвищення ефективності військового будівництва, розвиток форм і способів підготовки, застосування та всебічного забезпечення Збройних Сил, розвиток озброєння, військової та спеціальної техніки.

Пріоритетними напрямами наукової і науково-технічної діяльності Академії є:

 • – дослідження у сфері воєнно-наукових і військово-технічних проблем управління, розвитку, застосування та всебічного забезпечення військових частин і підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України (далі – ДШВ ЗСУ), військової розвідки, морської піхоти та Сил спеціальних операцій (далі – ССО ЗСУ) на тактичному рівні та участь у проведенні комплексних досліджень на інших рівнях військового управління;
 • –  участь у науковому супроводженні адаптації та впровадження процедур і стандартів НАТО щодо управління, спеціальної підготовки, застосування та всебічного забезпечення військових частин і підрозділів СВ ЗСУ, ДШВ ЗСУ, військової розвідки, морської піхоти, ССО ЗСУ, тилового та технічного забезпечення;
 • – участь у випробуваннях (заводських та державних) нових (модернізованих) зразків (комплексів, систем) озброєння, військової та спеціальної техніки (далі – ОВСТ), комплексів бойового екіпірування (далі – КБЕ) військових частин і підрозділів ДШВ ЗСУ, військової розвідки, морської піхоти, ССО ЗСУ, тилового та технічного забезпечення, роботизованих комплексів;.
 • – дослідження стану, перспектив розвитку і шляхів удосконалення підсистеми технічного обслуговування та відновлення озброєння і військової техніки СВ ЗСУ і окремих родів (видів військ (сил) ЗСУ на тактичному рівні та участь у дослідженнях за окремими питаннями на інших рівнях військового управління відповідно до напрямів підготовки військових фахівців у Військовій академії на оперативному рівні;
 • – дослідження стану, перспектив розвитку та шляхів удосконалення системи логістичного забезпечення СВ ЗСУ та окремих родів військ (сил) на тактичному рівні та участь у дослідженнях за окремими питаннями на інших рівнях військового управління;
 • наукові дослідження в галузі спеціалізованої психофізичної підготовки за напрямом підготовки військових фахівців у Військовій академії.
 • – підсистему управління НіНТД – начальник академії, заступник начальника академії з наукової роботи, науково-організаційний відділ, управління факультетів;
 • – підсистему структурних навчально-наукових і наукових підрозділів академії – 4 факультети, Науковий центр, 3 окремі (загальноакадемічні) кафедри, кафедра військової підготовки (утримується за окремим штатним розписом);
 • – підсистему інформаційного (загальна, для службового користування та секретна бібліотеки, редакційно-видавниче відділення) та матеріально-технічного (центр забезпечення навчального процесу, навчально-тренувальні та навчально-лабораторні комплекси) забезпечення НіНТД;
 • – підсистему консультативно-дорадчих органів – Вчена рада Академії, вчені ради факультетів, науково-методична, науково-технічна, конкурсна комісії, комісія з винахідницької та раціоналізаторської роботи.

Підґрунтям наукової і науково-технічної діяльності є створена в Академії система воєнно-наукових досліджень, яка функціонально містить в собі:

 • підсистему управління НіНТД – начальник академії, заступник начальника академії з наукової роботи, науково-організаційний відділ, управління факультетів;
 • підсистему структурних навчально-наукових і наукових підрозділів академії – 4 факультети, Науковий центр, 3 окремі (загальноакадемічні) кафедри, кафедра військової підготовки (утримується за окремим штатним розписом);
 • підсистему інформаційного (загальна, для службового користування та секретна бібліотеки, редакційно-видавниче відділення) та матеріально-технічного (центр забезпечення навчального процесу, навчально-тренувальні та навчально-лабораторні комплекси) забезпечення НіНТД;
 • підсистему консультативно-дорадчих органів – Вчена рада Академії, вчені ради факультетів, науково-методична, науково-технічна, конкурсна комісії, комісія з винахідницької та раціоналізаторської роботи.

Структура і склад вищезазначеної системи забезпечують інтеграцію освіти і науки та сприяють підвищенню ефективності проведення наукових досліджень.

Загальне керівництво науковою і науково-технічною діяльністю академії здійснює начальник Академії, безпосереднє – заступник начальника Академії з наукової роботи – начальник науково-організаційного відділу.

Особовий склад вчених Академії є унікальним науковим колективом, у якому поєднані спільною метою наукові працівники вищої кваліфікації з науковими працівниками, які мають великий досвід роботи у військах на посадах оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів.

Участь наукових працівників у роботі військово-наукових товариств факультетів та наукових гуртків кафедр дозволяє передавати безцінний науковий досвід молодому поколінню захисників України, прививати любов до наукового пошуку та готувати талановиту молодь в якості перспективних воєнних вчених.

Для здійснення наукової роботи курсантів на кафедрах академії створені та активно діють понад 30 наукових гуртків факультетських і окремих кафедр Академії, у складі кожного з яких активно працюють курсанти різних курсів і за різними спеціальностями (спеціалізаціями).

Наукові гуртки об’єднані в чотири воєнно-наукових товариства факультетів. Всього в роботі наукових гуртків постійно беруть участь понад 400 курсантів і їх кількість рік від року зростає.

Щорічно курсанти Академії – члени воєнно-наукових товариств беруть активну участь у міжнародних, національних, регіональних і академічних конкурсах курсантсько-студентських наукових робіт (праць).

Курсанти Академії постійно беруть участь у наукових (науково-практичних) конференціях та олімпіадах вищих військових навчальних закладів та провідних закладів вищої освіти України.

З 2014 року в Академії започатковано щорічне проведення Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції “Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення”. В роботі конференції беруть активну участь курсанти і студенти Одеського державного університету внутрішніх справ, Інституту Військово-Морських Сил національного університету “Одеська морська академія”, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), Національної академії Національної гвардії України (м. Харків). За підсумками роботи кожної конференції в Академії видається Збірник тез доповідей.

З 2018 року в Академії започатковано щорічне видання Збірника наукових праць курсантів і студентів: НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ № 23711- 13551Р від 09 листопада 2018 року).

За час існування Академії створені та ефективно працюють в напрямах розбудови та розвитку Сухопутних військ Збройних Сил України 5 наукових шкіл.

Академія має досить потужний науковий потенціал, який складає 147 вчених, в тому числі мають науковий ступінь доктора наук – 20 осіб, кандидата наук – 126 осіб, 1 особа – доцент без наукового ступеня.

Серед докторів та кандидатів наук: заслужений діяч науки і техніки – 1, заслужених винахідників України – 2, член-кореспондент галузевої академії наук – 1, заслужений юрист України, професорів – 19, доцентів – 65, старших наукових співробітників – 11.

У складі академії понад 600 військовослужбовців та працівників мають досвід ведення бойових дій та участі в операціях з підтримання миру та безпеки. Їх безцінний досвід активно використовується в освітньому процесі академії.

В Академії налагоджена конструктивна робота з провідними закладами вищої освіти, підприємствами та науково-дослідними установами України, з якими укладені відповідні договори (угоди) про творче та наукове співробітництво з питань НіНТД.

Керівництвом Академії приділяється значна увага підготовці наукових кадрів. З 2018 року в Академії розпочато провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у галузі знань: 25-воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону; за спеціальністю: 255-озброєння та військова техніка, із ліцензійним обсягом 24 особи. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.07.2017 №155-л Про ліцензування освітньої діяльності).

Підготовка ад’юнктів здійснюється за державним замовленням у порядку, визначеному у постанові Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (із змінами)” та Наказу Міністерства оборони України від 24 лютого 2017 року № 115 “Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України”

З 2014 року в Академії започатковано щорічне проведення Всеукраїнської, а з 2019 року – Міжнародної науково-практичної конференції “Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи”. Співорганізаторами конференції є Одеський державний університет внутрішніх справ, Інститут Військово-Морських Сил національного університету “Одеська морська академія”, Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), Національна академія Національної гвардії України (м. Харків). За підсумками роботи кожної конференції в Академії видається Збірник тез доповідей.

З 2014 року в Академії започатковано дворазове на рік видання Збірника наукових праць Військової академії (м. Одеса): Технічні науки. (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ №20707-10507Р від 12 березня 2014 року). На підставі наказу Міністерства освіти і науки України №866 від 02 липня 2020 року Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) у галузі “Технічні науки”